Regulamin Holy City Hackathon

 1. Postanowienia ogólne
  1. Wydarzenie rozpocznie się 4 kwietnia 2020 roku o godzinie 15:00, a rejestracja będzie możliwa od godziny 14:00. Zakończenie odbędzie się o godzinie 16 5 kwietnia 2020 roku.
  2. Wydarzenie odbędzie się w Muzeum monet i medali Jana Pawła II w Częstochowie.
  3. Nie istnieje możliwość brania udziału bez pojawienia się na miejscu zorganizowanego wydarzenia.
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
  1. Uczestnicy są uprawnieni do brania udziału w grupach których liczba osób wynosi 4.
  2. W wyjątkowych sytuacjach organizator może zgodzić się na udział grupy w liczbie osób 3.
  3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, wymaga on jednak rejestracji na stronie https://holycityhackathon.pl/.
  4. Rejestracja do udziału w wydarzeniu jest możliwa do 22 marca 2020 roku do godziny 23:00.
  5. Uczestnik zapisując się na Konkurs poprzez zaznaczenie "checkboxa" akceptuje regulamin Wydarzenia i zezwala na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach organizacyjnych przez organizatora Wydarzenia. Organizator zobowiązuję się do usunięcia danych osobowych w terminie jednego miesiąca od zakończenia wydarzenia.
 3. Przebieg wydarzenia
  1. Drużyna ma za zadanie wykonać projekt informatyczny w “dowolnym języku” oraz w dowolnej formie wybranej przez zespół.
  2. Na początku wydarzenia zostanie ogłoszona tematyka projektu, po czym drużyny będą musiały wykonać projekt zgodny z tematyką.
 4. Zasady konkursu
  1. Aplikacja musi zostać stworzona w całości przez uczestników, dopuszczalne jest używanie bibliotek zewnętrznych które muszą zostać przedstawione na żądanie Organizatorów.
  2. Każdemu biorącemu udział zespołowi Organizator zapewnia miejsce do pracy oraz dostęp do prądu. Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia w swoim zakresie sprzętu czy internetu, a także innych przedmiotów potrzebnych do wykonania zadania.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy cały kod aplikacji został stworzony przez zespół biorący udział w konkursie z wyłączeniem gotowych bibliotek które zostały użyte.
  4. W przypadku naruszenia przez uczestników regulaminu Organizator ma możliwość dyskwalifikacji uczestnika zespołu lub całego zespołu.
 5. Ocenianie i nagrody
  1. Organizator po zakończeniu konkursu zastrzega sobie prawo do wyboru zwycięskiej drużyny.
  2. Nagrody w konkursie będą w postaci przedmiotów, Organizator decyduje o rodzaju i liczbie nagród.
  3. Nagroda nie będzie podlegać wymianie na ekwiwalent pieniężny, a także na inne nagrody rzeczowe o tej samej wartości.
  4. Odbiór nagród nastąpi w trakcie konkursu po ogłoszeniu wyników.
 6. Prawa autorskie
  1. Uczestnicy w momencie zgłaszania aplikacji do konkursu oświadczają, że są wyłącznymi jej twórcami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Odpowiedzialność
  1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkowa poniesioną przez zespół lub uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Konkursie, a także w przypadku wygrania lub nie wygrania nagrody.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania nagrody z winy leżącej po stronie Uczestnika lub Zespołu. § 8. Przetwarzanie danych osobowych i wizerunku 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora w celu uczestnictwa, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, wykonania obowiązków podatkowych, organizacji i promocji wydarzenia oraz jego przyszłych edycji, na co Uczestnik wyraża zgodę. 2. Przetwarzane dane przez Organizatora to : imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefoniczny.
  3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w konkursie oraz do otrzymania ewentualnej nagrody.
  4. Każdy Uczestnik, który zezwolił na przetwarzanie danych ma prawo dostępu do tych danych, a także do wprowadzenia poprawek.
  5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest możliwe poprzez napisanie maila na adres “kontakt@holycityhackathon.pl”, wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z wzięcia udziału w konkursie co doprowadzić może do dyskwalifikacji całego zespołu.
  6. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny ze zgodą na rozpowszechnianie przez Organizatora lub osoby wskazane przez niego wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych przez zamieszczanie zdjęć oraz materiałów filmowych na stronie internetowej, a także w mediach społecznościowych i kanałach (m.in. YouTube, Facebook), oraz w drukowanych materiałach związanych z wydarzeniem.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu każdy z Uczestników poinformowany zostanie poprzez umieszczenie regulaminu na stronie https://holycityhackathon.pl/. Regulamin nie może ulec zmianie do 7 dni przed planowanych Wydarzeniem.
  2. W przypadku kiedy Uczestnik nie akceptuje nowego regulaminu zobowiązany jest do poinformowania o tym Organizatora w ciągu 7 dni od momentu aktualizacji regulaminu.